فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی- هیات تحریریه
هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیئت علمی: دکتر منیژه رهبر، دکتر ولی الله مظفریان، دکتر حسن امینی، حسن سالاری، دکتر حنیف قلندری

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی:
http://pasbr.faslnameh.org/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب